Medezeggenschap

Medezeggenschap 

Het is de taak van de MR om op een opbouwende kritische manier mee te denken, advies te geven of mee te beslissen over het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten, die vertegenwoordigd zijn in ouderraad en schooladviesraad.

Leden 

  • Wendy Henstra leerkracht (voorzitter)

  • Marjan Geuke-Bohnenn leerkracht

  • Elsbeth Bakker ouder

  • Linda Jonker ouder 

De medezeggenschapsraad beslist mee over het beleidsplan van de school (het schoolplan) en is ook altijd betrokken bij de sollicitatiecommissie. Zij beheert de “oude kranten pot”; deze rekening wordt gevoed door de opbrengst van oud papier, de kerstbomenactie e.d. Daarnaast heeft de MR de zorg voor de ideeënbus. In deze bus (in de gang) wordt ouders gevraagd plannen of ideeën in te brengen. Ieder positief idee wordt in de MR besproken.